Referat fra Bestyrelsesmøde 5. januar 2023

Referat – bestyrelsesmødet den 5. januar 2023
1. Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: økonomi, samt ansøgning til §18 midler.
2. Referat fra 6. sep. godkendt – med opfølgning af problemer om mailadresser og telefonindbetaling af kontingent – hvilket tages op under økonomi.
(Herunder uddeling af bogen om Kenneth Rasmussen som gave til hele bestyrelsen – der senere fik lejlighed til at få bogen signeret af Kenneth)
a. Planlægning af generalforsamling, som er planlagt til tirsdag den 7. marts kl. 19. i lokale 14 på FOF.
Bestyrelsen er enige i indstillingen om ændringen af §10 til Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. samt ændringen i § 9 til Regnskabsåret er kalenderåret.
Vi besluttede at fastholde kontingentet på 100 kr.
Derudover besluttedes at vi efter generalforsamling – i forbindelse med det konstituerende møde – bringer Forretningsordenen fra 2015 i overensstemmelse med virkeligheden eller ovendt.
Væsentlige udgifter i 2022 – som indgår i beretningen: Indkøb af TV og stativ til 12.000 kr., honorar Sussi og Leo til Jubilæumsudstillingen – 21.000 kr., Art Fair i Paris – 7.500 kr. og endelig Bustur til Skagen kr. 8.750 kr. – hvilket bringer os ud af året med en kassebeholdning på godt 20.000 kr.
Derudover kommer beretningen omkring Kenneths udstilling og skolemiljøets betydning for Kenneths ”gennembrud”- og ikke mindst lærernes (ekstra) indsats. Tinas bog bliver ligeledes omtalt og -delt.
Der blev beklagelsesvis ikke talt om valg og genvalg – men referenten går ud fra at alle er indstillet til genvalg. Da Corona nok har forstyrret så ganske meget, fremgår det ikke af referatet hvem der blev valgt på generalforsamlingen – men i ulige år skal to af de generalforsamlingsvalgte på valg – jeg kunne forestille mig, at Knud Erik og jeg går på valg – begge villige til genvalg...
3. Det står klart, at vi også er lidt bagud med hjemmesiden, som findes under www.bifrostart.dk/stoettekredsen - bestyrelsen gav Jes fuld frihed til at opdatere og
-shine hjemmeside. Vi besluttede også, at det her også fremgår at indbetalingen kan ske til Jes’ mobiltelefon eller ved overførsel til kontoen i Arb. Landsbank 5395 025508
4. Faldt lidt sammen med evt. hvor vi drøftede bl.a. at indkaldelsen til generalforsamlingen naturligvis også bør ligge på hjemmeside – og hvor det bør fremgå, at alle kan møde op og indmelde sig på generalforsamlingen. Referenten laver pressemeddelelse om Generalforsamlingen med opmærksomheden rettet på, at det også er en slags kunstforening med udlodning. Foto af Hallas billede medsendes. Og udkast til indkaldelse til generalforsamling udsendes snarest.
Endelig blev en liste af mulige ansøgninger til §18 midler blev drøftet. Opmærksomheden samledes sig om et besøg i København for at opleve Kenneths udstilling af strik i Illums Centrale hall. Foreslået suppleret med f.eks. besøg på Statens Museum for Kunst – samt tegneseance på Glyptoteket – hvor københavnske kunststuderende tegner næsten hver dag. (Ref. Bent)
På baggrund af referatet er her forslag til dagsorden for
Generalforsamling tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19
på FOF, J.V. Martins Plads 1, lokale 14 på første sal
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. (hvem skal vi pege på som dirigent?)
2. Fremlæggelse af beretning til god¬kendelse. Ved formanden.
3. Fremlæggelse af revideret regn¬skab til godkendelse. Ved kassereren.
a. Indkomne forslag om vedtægtsændringer
§ 9 fra Regnskabsåret er kalenderåret. Bilagene skal være attesteret af formanden. Til: Regnskabsåret er kalenderåret.
b. §10 fra Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen kan ikke forpligte Kunstskolen Bifrost. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder også offentlige tilskud.
Til: Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Foreningen kan ikke forpligte Kunstskolen Bifrost. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder også offentlige tilskud.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse i henhold til § 7
På valg Knud Erik Andersen og Bent Olesen. Begge er villige til genvalg.
6. Valg af to suppleanter for et år. På valg Tage Overgaard og Ole Pedersen (mon ikke det er villige til genvalg?)
7. Valg af 2 interne revisorer for en 2 årig periode med valg af én revisor hvert år. Anne-Lise valgt sidste år og skal først på valg i 2024
8. Valg af revisorsuppleant for et år. Hans Ørsted er på valg.
9. Eventuelt.

10. SPØRGSMÅL: skal vi samtidig ændre vedtægter for §5 stk. 8 fra Valg af 2 interne revisorer for en 2 årig periode med valg af én revisor hvert år – til Valg af intern revisor for en toårig periode.