Støttekredsen

Generalforsamling 2023 - tirs. 7. marts kl.19 på FOF J.V.Martins Plads 1 - lokale 14
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse. Ved formanden.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Ved kassereren.
 4. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer for at bringe vedtægerne i overensstemmelse med virkeligheden:
  1. fra:
   § 9 Regnskabsåret er kalenderåret.
   Bilagene skal være attesteret af formanden.
   til:
   §9 Regnskabsåret er kalenderåret. 
  2. fra:
   §10 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
   Foreningen kan ikke forpligte Kunstskolen Bifrost. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder også offentlige tilskud.
   Til:
   § 10:Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Resten uændret.
  3. fra:
   §5 stk. 8 Valg af 2 interne revisorer
   for en 2 årig periode med valg af en
   revisor hvert år.
   til
   §5 stk. 8 Valg af intern revisor for en
   toårig periode.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024. -  Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 7
  På valg Knud Erik Andersen og Bent Olesen.Begge er villige til genvalg.
 7. Valg af to suppleanter for et år. - På valg Tage Overgaard og Ole Pedersen
 8. Valg af intern revisor for en 2 årig periode. - Anne-Lise blev valgt sidste år.
 9. Valg af revisorsuppleant for et år. - Hans Ørsted er på valg.
 10. Eventuelt.