Om Bifrost / Pædagogisk målsætning

Pædagogisk målsætning

Pædagogisk Målsætning:

På Bifrost har skolens lærere siden skolens start udviklet en undervisningsform der lægger vægt på.

Værdier:

Respekt for eleven som et enestående og unikt individ.
Undervise på en professionel og ansvarlig måde.
De værker der produceres er at betragte som et kunstnerisk udsagn 

Mål:

At eleven udvikler de kunstneriske potentialer vedkommende er i besiddelse af
At eleven får indsigt i kunsthistorien efter interesse og behov
Udvikling af elevens forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis
Udvikling af elevens teoretiske og praktisk faglige niveau

 

Pædagogik:

Differentieret undervisning.
Støtte til eleven, i forhold til selvstændigt at udvikle sit eget kunstneriske udtryk
Opstille mål der er relevante i forhold til elevens videre udvikling.
På længere sigt gøre eleven i stand til at stille sig selv relevante opgaver og forholde sig kritisk og konstruktiv til eget udtryk.
Indføre eleven i de forskellige hovedområder Tegning, Maleri, Skulptur, Grafik

 

Metodik:

Udviklingsbaseret, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elev.
Efter en bred indføring i de forskellige materialer, erfares elevens stærke og svage sider.
Gennem eksperimenterende undervisning, arbejdes der med at løsne op for nogle af de begrænsninger eleven er i besiddelse af, for at eleven kan opnå ny indsigt..
Gennem individuel fordybelse støttes eleven i at udvikle og styrke de i forvejen af eleven foretrukne arbejdsområder.
I respekt for elevens eget udtryk afholder vi os fra at arbejde på elevernes billeder, eller give specifikke løsningsmuligheder.
I stedet forsøger vi at belyse de problemer den enkelte elev måtte have på en alsidig og nuanceret måde ,så eleven selv er i stand til at foretage sit individuelle valg.

 

Formidling:

Der lægges vægt på at eleverne får mulighed for at udstille enkeltvis eller i små grupper. Eleverne involveres altid i så høj grad som muligt med hensyn til udvælgelse, ophængning, fernisering og forskellige former for markedsføring. Endvidere er det elever og lærere der i fællesskab finder egnede udstillingssteder. Ved besøg, er det eleverne selv der fortæller om deres værker, og hvad der ligger til grund for deres kunstneriske udfoldelser. Ved salg fratrækkes 25 % til Bifrost til dækning af materialer.