Referat fra Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019

Dagsorden til bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 21. oktober, 2019 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF

01. Godkendelse af dagsordenen
Herunder eventuelle bemærkninger til referat af mødet mandag den 19. august, 2019
Referatet godkendt

02. Nyt fra kassereren Anne-Lise
Status på konto hos FOF – overdragelse fra Jes etc. Anne-Lise har nu adgang til den nye konto hos FOF. Der er pt. ca. 70.000 kr. på kontoen. Den gamle konto i Sparekassen lukkes

03. Orientering fra formanden – Bent
Status på: Paragraf 18 midler etc. Det besluttes at søge igen til februar 2020 og det bliver Anne-Lise og Bent, der forsøger at finde frem til de rigtige formuleringer, sådan at vi kommer betragtning denne gang.

04. Eventuelt nyt fra fundraiser – Knud Erik
Status på: T-shirts – motiv etc. Til næste møde (som er rykket frem til d. 25. november) kommer der et oplæg fra Bifrost med det motiv som skal være på T-shirten. Knud Erik har allerede fundet et godt tilbud på produktionen af T-shirten, Conny vil ligeledes indhente et tilbud.

05. Nyt – fra alle bestyrelsesmedlemmerne
Per er inviteret med til mødet – status på Pers bog. Det blev besluttet at Støttekredsen søger om penge til bogudgivelsen ved Grundfos. Knud Erik og Per holder møder mm.

06. Status på udsendelser til Støttekredsens medlemmer
Lisbeth Hansen orienterer. Der sendes en venlig rykker ud til Støttekredsens medlemmer med påmindelse om at betale kontingent, hvis man ikke allerede har gjort det. Lisbeth udsender fremover Bifrosts nyhedsbreve og sætter referatet på Bifrosts hjemmeside.
(Anne-Lise vil undersøge muligheden for automatisk opkrævning af kontingent hvert år hos medlemmene)

07. Eventuelt
Næste møde er allerede aftalt til mandag den 2. december, 2019 OBS rykket til d. 25. november

Møderække for første halvdel af 2020 aftales
1. møde i 2020: 27 januar kl. 10.00 på FOF
General forsamling bliver d. 16.03.20 Vi venter med at aftale flere møder til efter generalforsamling

møderef. Lisbeth Thingholm