Støttekredsen / Referat af bestyrelsesmøde 19.08.2019

Referat af bestyrelsesmøde 19.08.2019

Referat - bestyrelsesmødet i Støttekredsen for Kunstskolen BIFROST
Mandag den 19. august, 2019 – kl. 10.00 til 12.00 – hos FOF.

01. Godkendelse af dagsordenen
a. Herunder eventuelle bemærkninger til referat af mødet mandag den 3. juni, 2019 Godkendt

02. Nyt fra kassereren Anne-Lise – status på:
a. Oprettelse af konto hos FOF
b. Overdragelse fra tidligere kasserer Jes Nicolaisen
c. Mulighed for præsentation af kontoudskrift ved hvert bestyrelsesmøde
d. Mulighed for præsentation af opdateret medlemsliste ved hvert bestyrelsesmøde
e. Eventuelle løsningsforslag til, hvordan vi billigst og nemmest sikrer os, at medlemmerne får betalt deres kontingent Kontoen hos FOF er nu klar og Anne Lise går i gang med arbejdet.


03. Orientering fra formanden – Bent – status på:
a. Ansøgning om paragraf 18 midler Bent vil arbejde på at få en begrundelse for, at Bifrost ikke har fået midler de sidste par år, så vi evt. kan ændre procedure
b. Oversigt på tidligere ansøgte fonde, loger, klubber og firmaer
c. Bestyrelsens forslag til ansøgningsmuligheder, som skal tilføjes listen
d. Den rundsendte liste med de ønskede aktiviteter i 2019 og 2020 (gennemgang) Listen kikkes igennem til næste møde, så vi er klar. Bent forslår at vente til oktober måned med at søge lokale fonde og loger. Tvivl om hvorvidt der kan søges til fest og ballade. Man kunne invitere loger mm med til receptionen som PR for dem.

04. Eventuelt nyt fra fundraiser – Knud Erik – om ansøgningsmuligheder
Knud Erik fremviste T-shirts af rigtig god kvalitet. Vi kan få 150 stk. for 8593 kr. med et - farvet tryk. Bred enighed i bestyrelsen om at det skal være T shirts og ikke muleposer. T shirts er mere tydelige. Det er tanken at elever, bestyrelse og lærere mm skal have den på til ferniseringen. Resten af trøjerne kan evt sælges. Til næste møde regner vi med at kunne se forslag til motiv.
05. Nyt – fra alle bestyrelsesmedlemmerne
a. Alle er velkomne med input, ønsker og tanker . Lærerne på Bifrost vil gerne have Pers bog færdig til jubilæet. Derfor inviteres Per med til næste bestyrelsesmøde.


06. Eventuelt
a. Datoerne for bestyrelsesmøderne resten af året: 21 oktober og 2 december samme tid og sted.
Minde udstilling for Judith på Børsen 6. september kl. 15. Anne Lise sender indbydelser ud til Støttekredsens medlemmer. Fremover er det Lisbeth Hansen der sender ud til medlemmer og lægger referat på hjemmesiden.

Referent : Lisbeth T