Referat fra generaforsamlingen 15. marts 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018 for ”Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”


             1. Lisbeth Langkjær udnævnes til dirigent. Katja udnævnes til referent.

      2. Formanden Bent Lunø fremkommer med sin beretning:

Det er tredje gang, der er generalforsamling i ”Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost”.

Hele bestyrelsen er tilstede og præsenteres:

Lisbeth Thingholm, underviser på Bifrost. Knud Erik Andersen, fondsøgningsekspert. Claus Ørsted, indehaver af Cykelbørsen, hvor både lærere og elever fra Bifrost ofte har fået lov at udstille. Jes Nicolaisen, kasserer. Bruno Nørdam, paragraf 18 ansøger og informator. Tidligere formand Stig Hedegaard, som går ud af bestyrelsen af personlige årsager (stor tak til Stig for hans arbejde for Bifrost). Bent Lunø selv, formand.

Der har været 6 bestyrelsesmøder i årets løb.

Opremsning af alle de midler der er kommet Bifrost i hænde i 2017 – 2018 via fondsansøgninger fra Støttekredsen. De gennemgås senere detaljeret under fremlæggelsen af det reviderede regnskab.

Opremsning af alle de ture og udstillinger, der har været i år, bl.a. den årlige Skagenstur, hvor Støttekredsen betalte bussen, og Jonna gav resten.

Julemarked på Bifrost, som blev en succes og værd at gentage. I den forbindelse blev der lavet en kalender med billeder af eleverne. Den blev udsolgt.

Støttekredsen har fået lavet sin egen brochure illustreret af 8 af Bifrosts elever. Der er et eksemplar til alle fremmødte på generalforsamlingen.

Der er nu 61 betalende medlemmer af Støttekredsen.

Støttekredsen har den vision for fremtiden, at Randers skal være BYEN FOR OUTSIDERART i Danmark.

Der er via fondsmidler kommet penge til 8 ipads til Bifrost.


Formandens beretning godkendes


3. Regnskabet deles ud og gennemgås af Jes Nicolaisen.

Regnskabet godkendes.


4. Der er ingen indkomne forslag.


5. Kontingentet fastsættes til fortsat at beløbe sig til 100 kr årligt.


6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer-

Stig Hedegaard, Knud Erik Andersen og Bruno Nørdam er på valg.

Anne Lise Andersen bliver valgt ind i bestyrelsen i stedet for Stig Hedegaard, som ikke genopstiller.

Bruno Nørdam og Knud Erik Andersen bliver genvalgt.

Valget godkendes7. Connie Nielsen og Lisbeth Hansen genvælges som suppleanter.

Valget godkendes.


8- Henning Højlund genvælges som revisor.

Da Anne Lise Andersen er blevet valgt ind i bestyrelsen, skal der vælges en anden revisor for resten af hendes valgperiode d.v.s. 1 år. Karin Simonsen vælges.

Valget godkendes.


9. Hans Ørsted genvælges som revisorsuppleant.

Valget godkendes.


10. Der er ingenting under eventuelt, men Connie Nielsen tilbyder sin hjælp ved arrangementer. Det kan f.eks. være kagebagning el.lign.


Generalforsamlingen erklæres for afsluttet.


Herefter viser Lisbeth Thingholm slideshow af året der gik på Bifrost.