Referat fra generalforsamlingen den 16. marts 2017

Referat af Støttekredsen for Bifrosts ordinære generalforsamling, torsdag den 16. marts 2017.

I Fritidscentret kl. 19.00 -21.00, lokale 8.

Fremmødte  :  22 personer.

Afbud fra Per K. Rasmussen, ellers var hele bestyrelsen til stede.

Lisbeth Langkjær bliver valgt som dirigent, og Mai Kjer som referent.
 
Formand, Stig Hedegaard Kristensen, beretter om arbejdet i bestyrelsen i 2016/17.

Året har været præget af sygdom, så ting er blevet udsat, og ambitions niveauet

er sat ned.  Ideen om et stort flot magasin er opgivet til fordel for en lille, gratis folder, som vi kan trykke på FOFs kopimaskine.

Det har været meget svært at skaffe penge til Pers bog via fonde.

Der er sendt mange ansøgninger uden succes, også ideen om at sælge kunstpakker

til firmaer er ind til videre skrinlagt.

Fritz Jacobsen har registreret de fleste af Bifrosts malerier og stopper arbejdet på

skolen den 1. maj 2017.

Bestyrelsen vil mødes hver anden måned i det nye år.

Dens opgave vil være at støtte Bifrosts projekter og udstillinger og udbrede kendskabet til Bifrost i Randers og bakke op om skolen i tilfælde af, at den skulle blive ramt af kommunale besparelser.

Støttekredsen skal hele tiden gå foran, når det handler om at øge kendskabet til Bifrost og knytte medlemmerne til skolen ved udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til ferniseringer.

Formanden takker de fremmødte.

Beretningen bliver godkendt.

Jes Nicolaisen deler regnskabet rundt til alle og gennemgår de forskellige poster.

Regnskabet bliver godkendt.

Der er ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forsat skal være 100 kr. Det bliver godkendt.

 
 Bestyrelsesmedlemmerne, Jes Nicolaisen og Claus Ørsted bliver begge genvalgt.

 
 Suppleanter til bestyrelsen, Lisbeth Hansen og Knud Erik Andersen bliver begge genvalgt.

 
 Intern revisor, Anne Lise Andersen bliver genvalgt.

 
 Revisorsuppleant, Hans Ørsted bliver genvalgt.

 
       Da Per K. Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen, går suppleant, Knud Erik Andersen, ind og afløser ham som nyt medlem af bestyrelsen.

Conny Nielsen bliver valgt som ny suppleant i stedet for Knud Erik Andersen.

Da Bifrost har vedtaget en regel om, at lærerne afløser hinanden efter to år på posten som bestyrelsesmedlem, bliver det nu Lisbeth Thingholm, som afløser Mai Kjer, som Bifrosts repræsentant i bestyrelsen.

EVT.   Lisbeth Thingholm viser et slideshow med 50 fotos med højdepunkter fra Bifrost I skoleåret 2016/17. Hun fortæller lidt til hvert billede.

Referat : Mai Kjer.