Referat fra Generalforsamlingen den 17. marts 2016

Referat af generalforsamling.

Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost.

Torsdag d. 17. marts kl. 19,00.

 

Fritidscentret, Lokale 8, Vestergade 15,

8900 Randers

 

Fremmødte : ca. 25 medlemmer.

Til stede fra bestyrelsen :  Stig, Jes, Bruno, Claus og Mai.  Bent og Per K. havde meldt afbud.

 

Dagsorden

Valg af dirigent, referent og stem­m­e­tællere.

Lisbeth Langkjær.  Mai referent. Jes og Bruno stemmetællere

 
Fremlæggelse af beretning til god­kendelse.
Foreningen har nu 75 medlemmer, hvilket giver 7.500 kr. om året i kontingent.

Bifrost kunst til virksomheder :

 

Foreningen forsøger at samle penge ind til Bifrost.Det skal bla. ske via sponsoraftaler.  En ide, der arbejdes på, er at få Bifrost kunst ud til virksomheder i form af en kunstpakke med f.eks  25 malerier i. Virksomheden betalerså et beløb til støttekredsen for at have udstillingen i et vist antal måneder.

 

Støttekredsen har besluttet sig for at ansætte en langtidsledig bogholder nogle timer

om ugen til at arbejde på firmakunstprojektet hjemme fra sin computer.Bla. skal han registrere værkerne til kunstpakkerne.Han vil besøge Bifrost efter påske for at lære stedet at kende.

 

Magasin :

Et andet initiativ, der arbejdes på, er at lave et Magasin om støttekredsen og udvalgte

Bifrost kunstnere.  Henrik Nielsen fra reklamefirmaet ” The Pony” i Aarhus har tilbudt

at designe magasinet gratis. Trykningen skal finansieres via firmaer, som køber reklameplads i bladet. Støttekredsen skal finde disse firmaer.

Det betyder meget for Henrik Nielsen, at magasinet har et højt kunstnerisk niveau.

Han forestiller sig, at vi skal have store firmaer fra hele landet til støtte sagen.Han giver udtryk for, at det er lettere at få firmaer til at støtte, hvis produktet ser dyrt

og flot ud. Det er hans erfaring. Vi vil gerne begynde lidt mere beskedent!

 

Pers bog om Bifrost :

Støttekredsen søger fonde om penge til Per Kjærsgaard Jensens bog om Bifrost.

Bogen skal være på både dansk, japansk og engelsk og have mange illustrationer.

Vi har fået afslag fra en del fonde, men dog været heldige at få 10.000 kr.fra Toyota Fonden.

Desuden har vi søgt Smuk Fest Fonden om 50.000 kr. til udstillingen på Silkeborg Bad.

Denne ansøgning mangler vi forsat at få svar på.

 

Udstillinger og arrangementer:

Støttekredsen har været til stede med hjælp og opbakning til Bifrost i forbindelse

20 års jubilæumsudstillingen og udstillingen i Skagen i 2015.Det betød meget for elever, lærere og pårørende, som er meget taknemmelige over hjælpen.

Støttekredsen fik bla. Randers Freja til at promovere Bifrost på jubilæumsdagen.

 

Støttekredsens  fremtidige arbejde vil  bestå i forsat  at prøve på at samle midler ind

til Bifrost projekter og være ambassadører for Bifrost.

Beretningen blev godkendt

 

 

Fremlæggelse af revideret regn­skab til godkendelse.

Jes gennemgår det fremlagte regnskab.Der står 33.685 kr. på støttekredsens konto.

Jes tager imod kontingent for 2016 fra de medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingenog som ønsker at betale kontant.

 

 
Indkomne forslag. Forslag skal være fremsendt til formanden senest 8 dage forinden generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag.

 
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100,00 kr.

Vedtaget
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 7. På valg er Stig Hedegaard Kristensen,  Per K. Rasmussen og Bruno Nørdam. Alle modtager genvalg.

Alle tre blev genvalgt
 

Valg af to suppleanter for et år. På valg er Pia Asvig Iversen og Lisbeth Hansen

Valgt: :  Lisbeth Hansen  og Knud Erik Andersen.

 
Valg af en intern revisor for en 2 årig  periode. På valg er Thomas Lyngholm

Valgt: Henning Højlund
 

Valg af revisorsuppleant for et år.

Valgt: Hans Ørsted.

 
Eventuelt.

Hans Ørsted spurgte ind til magasinprojektet.  Stig og Mai svarede.

Hans synes, det er en god ide at lave et Magasin om støttekredsen/ Bifrost kunstnere.

Katja nævnede, at medlemmerne ikke har fået en indkaldelse til generalforsamlingen på mail, og at de heller ikke har fået kontingent opkrævning på mail eller nyhedsbreve i det forløbne år. Medlemmerne har faktisk ikke hørt noget fra os siden den stiftende generalforsamling for et år siden!

 

Mai fortalte derefter lidt om, hvad der sker på Bifrost her i foråret 2016.